ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՎԱՃԱՌՔԻ

ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

1. Սույն պայմանագրով կարգավորվում են «Էկոտուն» ՍՊԸ-ի (գրանցված 10.06.2016թ., գրանցման համար թիվ 271.110.913057, ՀՎՀՀ` 01271448, հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Գրիգոր Հասրաթյանի փող, 25/7) /այսուհետ՝ նաև Կառուցապատող/ և Հերթագրված անձի միջև «Էկոտուն» ՍՊԸ-ի կողմից ապագայում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարանի և ավտոկայանատեղի /այսուհետ՝ նաև Անշարժ գույք/ վաճառքի հերթագրման համարի ամրագրման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հերթագրված անձին տրվում է հերթագրման համար, որը փոփոխության ենթակա չէ:

3. Հերթագրման համարի ամրագրման պայմանագրով հերթագրված անձի կողմից ձեռք բերված իրավունքները առուվաճառքի կամ գրավի առարկա չեն կարող դառնալ, այլ կարող են իրավահաջորդության կարգով անցնել այլ անձի:

4. Հերթագրված անձը բացառապես Կառուցապատողի համաձայնությամբ կարող է հերթագրման համարը փոխանցել այլ անձի:

5. Հերթագրված անձին հերթագրման համարը տրամադրվում է համապատասխան չափով հերթագրման վճարը վճարված լինելու դեպքում:

6. Հերթագրման վճարը ենթակա չէ վերադարձման Հերթագրված անձին, եթե

- Հերթագրված անձը սույն պայմանագիրը ստորագրելուց հետո ցանկացած ժամանակ ցանկացած պատճառաբանությամբ հրաժարվի իր հերթից,

- Հերթագրված անձը իր ընտրած բնակարանի վերաբերյալ Անշարժ գույք գնելու իրավունքի առուվաճառքի և գրավի/հիփոթեքի պայմանագրի /այսուհետ՝ Գնման իրավունքի պայմանագիր/ կնքման առաջարկը ստանալուց հետո հրաժարվի լրավճարել կանխավճարը և/կամ կնքել Գնման իրավունքի պայմանագիրը,

- Հերթագրված անձը չվարկավորվի որևէ բանկի կամ վարկային կազմակերպու-թյան կողմից, ինչը հանգեցնի Գնման իրավունքի պայմանագիրի չկնքմանը:

7. Հերթագրված անձի կողմից հերթագրման վճարը 50 տոկոսի չափով ենթակա է լրավճարման, եթե սույն պայմանագրի ստորագրումից 20 աշխատանքային օր հետո Հերթագրված անձը փոխում է բնակարանի մակերեսը:

8. Հերթագրման վճարը ենթակա է վերադարձման Հերթագրված անձին, եթե սույն պայմնանագիրը կնքելուց հետո երեք տարվա ընթացքում «Էկոտուն» ՍՊԸ-ի և Հերթագրված անձի միջև չի կնքվում Գնման իրավունքի պայմանագիր:

9. Հերթագրված անձը «Էկոտուն» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկված անշարժ գույքերից որևէ մեկը չընտրելու դեպքում պահպանում է իր հերթը հաջորդիվ կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարանի ձեռքբերման գործընթացում։

10. «Էկոտուն» ՍՊԸ-ն իրավունք ունի Հերթագրված անձի կողմից չընտրված անշարժ գույքերն առաջարկելու հաջորդող Հերթագրված անձանց՝ ըստ հերթագրման համարի հաջորդականության։

11. Սույն պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից և գործում է երեք տարի ժամկետով:

0
ԱշխԺամեր՝
Երկուշաբթի 13:00--20:00
Երեքշաբթի ---------------
Չորեքշաբթի ---------------
Հինգշաբթի 13:00--20:00 
ՈՒրբաթ 13:00--20:00
Շաբաթ 13:00--20:00
Կիրակի 13:00--20:00

 .